„Páros ajánlat - Fizessen elő 1 évre HVG-re, és nyerje meg a 2 db páros belépő egyikét” akció,
a HVG nyereményjátékának szabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) „Páros ajánlat - Fizessen elő 1 évre HVG-re, és nyerje meg a 2 db páros belépő egyikét” elnevezésű előfizetési akcióra és nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy vagy a cégnyilvántartásban szereplő jogi személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a játék időtartama végéig legalább egy HVG előfizetéssel rendelkezik, és az előfizetési összeget a Játék időtartama alatt befizeti, ami megérkezik a HVG Kiadó Zrt. bankszámlájára vagy ügyfélszolgálatára, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • A szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  • Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  • Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett éves HVG hetilap előfizetését visszavonja az (éves) előfizetés lejárata előtt. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

  • A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játék leírása

A Játék ideje alatt a Játékosoknak aktív 1 éves HVG előfizetéssel kell rendelkezniük. Az előfizetés mellett a befizetők részt vesznek egy nyereményjátékban, ahol megnyerhetik a Rod Stewart koncertjére szóló, 2 db 2 főre érvényes koncertjegy egyikét.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

  • Személyes adataik megadásával megrendelik a HVG-előfizetés vagy HVG + hvg360 előfizetési ajánlatot a https://bolt.hvg.hu/hvg-elofizetes a https://bolt.hvg.hu/kombo oldalon illetve a https://bolt.hvg.hu/hvg360-elofizetes oldalon vagy a HVG Kiadó Zrt. ügyfélszolgálatán e-mailben, telefonon, illetve személyesen;

  • Játékosok abban az esetben vesznek részt a nyereménysorsolásban, ha 2024. május 9-én aktív 1 éves HVG hetilap vagy HVG + HVG360 előfizetéssel rendelkeznek, és ha az előfizetési díját 2024. május 9-ig befizetik a HVG Kiadó Zrt. részére.;

  • Elfogadták a Játék szabályzatát.

A Játék időtartama

A Játék 2024. április 18. és 2024. május 9. között zajlik. A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges.

Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

Nyeremény

A Játék nyereménye: 2 db 2 főre érvényes Rod Stewart koncertjegy egyike.

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény átruházható, de pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó adót. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Sorsolás

A sorsolás a Szervező székhelyén a 1037 Budapest Montevideo u. 14-ben kerül megrendezésre 2024. május15-én, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a HVG Kiadó Zrt. dolgozóiból álló, 3 fős sorsolói bizottság közreműködésével.

A sorsolás alkalmával a nyereményekhez 2 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást, az 1 éves HVG hetilap vagy kombinált HVG + hvg360 előfizetését visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az e-mail, vagy telefonos értesítést követően 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben az első pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén és telefonszámán a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények és a megrendelt előfizetés igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, és a telefonszám megadása.

A nyeremény átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, vagy nem használja fel, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

Adatkezelés

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Szervező a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készíthet, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját rögzíti, és kizárólag a Játékkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozhatja.

Felelősség

Az adatok hiányosságáért (név-, lakcím-, email-cím elírása, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos minőségi problémákért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereménnyel, a nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a hvg.hu weboldalon.

Budapest, 2024. április 15.